COMANDA DUPA CATEGORIE
Magazine
Club5*
0
0,00 LEI
Losd fsdf sd
Nu ai nici un produs in cos.

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE ”JOBUL DE VIS DORMEO”

1. Denumirea campaniei promoționale

Denumirea campaniei promoționale: ”JOBUL DE VIS DORMEO” (în continuare denumită ”Eveniment”).

Evenimentul cuprinde:
- 09.09.21 - 19.09.21 Aplicarea la job
- 21.09.21 -  Selectarea cîștigătorului
- 26.09.21 -  Angajarea cîștigătorului care va dormi 8 ore

2. ORGANIZATORI

Organizatorii Campaniei publicitare " JOBUL DE VIS DORMEO " (denumitã ȋn continuare “Eveniment”) sunt:
ICS,,TOP SHOP STUDIOMODERNA'' SRL, COD FISCAL 1010600027395, COD TVA 0506274
Adresa juridica: m. Chisinau str. Bucuresti, 96, ap.13
Adresa fizica: m. Chisinau, bd. Stefan cel Mare si Sfint 202, cladirea Kentford, et. 9

Evenimentul va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial (denumit în continuare “Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toţi Participanţii.

Prin înscrierea la această Campanie în modalitățile prevăzute de Regulament, participanții declară și recunosc că au luat la cunoștință prevederile acestuia. Participanții se obligă să respecte și să se conformeze tuturor termenelor, condițiilor și prevederilor prezentului Regulament. Prezentul Regulament poate fi consultat gratuit de orice persoanã interesatã, ȋn format electronic, prin accesarea secţiuni https://www.dormeo.md/

Organizatorii îşi rezervă dreptul de a modifica şi/sau completa Regulamentul, precum şi dreptul de a suspenda şi/sau înceta, şi/sau întrerupe desfãşurarea Campaniei, cu condiţia înştiinţãrii prealabile a participanţilor  cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificări/completări aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse în acte adiţonale şi vor fi comunicate către public prin publicarea în modalitățile prevăzute în paragraful precedent, anterior intrării acestora în vigoare. În cazul suspendării și/sau întreruperii Campaniei, orice premii acordate anterior aducerii la cunoștință a suspendării și/sau întreruperii vor fi valabile.

Potrivit liberei decizii a Organizatorilor, Campania poate fi mediatizată în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ. Informațiile pe care astfel de materiale le pot conține vor fi interpretate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

3. TEMEIUL LEGAL. PERIOADA ŞI ARIA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI

3.1.   Prezenta Campanie se desfăşoară în conformitate cu prevederile LEGII Nr. 231 din  23.09.2010 cu privire la comerţul interior, LEGEA Nr. 105 din 13.03.2003 privind protecţia consumatorilor, LEGEA Nr. 133 din 08.07.2011privind protecţia datelor cu caracter personal.

3.2.  Perioada de desfăşurare a Campaniei este 09.09.2021-26.09.2021, inclusiv.

3.3.   Campania este organizată şi se desfăşoară în toate magazinele Top Shop si pe site-ul https://www.dormeo.md/job-de-vis în conformitate cu prevederile prezentului Regulament şi este accesibilă oricărui client, persoană fizică, care a împlinit vârsta de 18 ani și care acceptă termenii şi condiţiile prezentului Regulament.

4. DREPTUL DE PARTICIPARE LA CAMPANIE

4.1.1.  La Campania "JOBUL DE VIS DORMEO" poate participa orice persoană fizică, care a împlinit vârsta de 18 ani, rezident în Republica Moldova, posesoare a unei cărți de identitate, buletin valabil sau pașaport, client al COMPANIEI Top Shop Studiomoderna, care aplică la Jobul de pe site.

4.2. Nu pot participa la Campanie angajaţii Organizatorului și angajații companiilor afiliate ICS „Top Shop Studiomoderna”, indiferent dacă se află ĩn timpul serviciului sau nu.

4.3. Nu pot participa la Campanie şi nu vor putea primi premii: persoanele juridice, indiferent de natura acestora sau persoanele fizice autorizate (PFA) precum şi persoanele fizice cu vârsta sub 18 ani la data înscrierii în Campanie sau cele care nu dovedesc că au domiciliul stabil/rezidenţã în Republica Moldova.

4.4. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a modifica/completa prezentul regulament, modificările/completările urmând a intra în vigoare după publicarea acestora pe site-ul dormeo.md

4.5. Dacă sunt identificate persoane care au influențat sau care au facilitat câștigarea de premii în cadrul Campaniei de către persoane care nu îndeplinesc condițiile de participare la Campanie, stipulate în prezentul Regulament, Organizatorii au dreptul de a cere restituirea premiilor astfel câștigate și de a acționa în instanță atât persoanele care au facilitat participarea unor persoane la Campanie, cât și persoanele care au participat, în mod incorect la Campanie.

4.6. Organizatorii își rezervă dreptul de a anula orice participare la Campanie, ce se efectuează prin încălcarea prezentului Regulament și de a nu acorda premii participanților care încalcă prevederile Regulamentului.

4.7. Orice încercare de fraudare se sancționează cu eliminarea participantului în cauză din Campanie, Organizatorii informând Participantul prin transmiterea unui e-mail la adresa furnizată de acesta, e-mail cu  privire la eliminarea sa din Campanie. Banii pentru bilet nu returneaza.

5. PREMIILE CAMPANIEI

(1) Premiile acordate în cadrul Campaniei " JOBUL DE VIS DORMEO " vor fi următoarele:
(A)   Câștigatorul care va fi ales, va fi angajat sa doarma cat de mult poate timp de 8 ore în locul ales pentru Eveniment, Parcul Valea Trandafirilor, va primi produse sau vaucere valorice în valoare de 10000 (zece mii) lei, la alegerea câștigatorului.

Niciunul dintre Premiile Campaniei nu poate fi înlocuit cu contravaloarea în bani a acestuia ori cu un alt bun sau serviciu.

Toate cupoanele de reduceri oferite drept premiu, indiferent de valoarea acestora, nu pot fi înlocuite cu contravaloarea în bani a acestora ori cu un alt bun sau serviciu.

6. TAXE ŞI IMPOZITE

(1)  Orice obligaţie de natură fiscală  în  legătură cu  premiul cậştigat  este în sarcina exclusivă a cậştigătorului, cu excepţia impozitului/contribuţiilor ce trebuie reţinute la sursă conform prevederilor legale în vigoare, dacă acestea vor fi datorate.

7.1.  Condiţii privind ȋnscrierea valabilă la Eveniment

7.1.1.    Pentru ȋnscrierea valabilã ȋn vederea participãrii la Eveniment - este necesarã ȋndeplinirea cumulativã a următoarelor condiţii:

(1)   Participantul trebuie sã aibă drept de participare potrivit prevederilor Secţiunii 4 de mai sus;
(2)   Participantul trebuie sã se ȋnscrie la prezenta Campanie achiziţionând aplicînd la Jobul de pe site în perioada de desfăşurare a Campaniei.
(3)   Înscrierea la Campanie se va face exclusiv ȋn perioada acesteia menţionată la Art. 7.2.1 de mai jos;
(4)   Participantul urmează etapele necesare înscrierii în Campanie, așa cum acestea sunt detaliate în art. 7.2 din Regulament.

7.2. Modalitate de ȋnscriere la Campanie

7.2.1.   Participanţii se pot ȋnscrie la Campanie ȋncepând cu data de 09 septembrie 2021 şi pânã la data de 19 septembrie 2021, ora 23:59.

7.2.2.   Participanţii vor fi inscrisi automat in Campanie după aplicarea online la job pe site-ul https://www.dormeo.md/

7.2.3.    Anunţarea câştigătorului:
Extragerea va avea loc la data de 21 septembrie 2021, conform urmatoarelor criterii:
–    Completarea corecta a Aplicatiei pe site
–    Parerea personala a juriului despre cel mai mare somnoros
–    Disponibilitatea castigatorului de a participa la eveniment

7.3. Acordarea premiilor:
–   va fi considerată câştigătoare la Campanie persoana care a parcurs procedura de validare conform condiţiilor din Regulament;
–  castigatorul va fi anuntat personal si prin intermediul paginilor web sau massmedia. In caz ca castigatorul, din anumite motive, nu va putea participa la Eveniment, la data de 26 septembrie 2021, va fi ales alt castigator.

8. Protecția datelor personale

–    Tuturor participanților la Promoție le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea Republicii Moldova "Privind protecția datelor cu caracter personal" nr.133 din 08 iulie 2011.
–    Prin transmiterea, conform regulamentului, a informației pentru participarea la Promoție, participanții își exprimă acordul la colectarea și prelucrarea datelor personale ale lor și ale beneficiarilor de către Organizator și alte persoane implicate de către Organizator, pentru asigurarea organizării Promoției.
–    Anunțarea câștigătorilor poate fi efectuată în formă publică. Participarea la Promoție constituie acordul potențialilor câștigători referitor la faptul că numele, câștigul, imaginea și vocea vor fi făcute publice, potrivit legislației în vigoare și folosite în materiale publicitare de către Organizator fără nici un fel de plată aferentă. Câștigătorii vor putea semna și o declarație scrisă în acest sens, conform celor solicitate de către Organizator, fără a le fi prejudiciată calitatea de câștigător și acordarea premiului, în situația în care nu ar fi de acord cu semnarea acesteia.

9. Litigii

–    Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanți cu privire la orice aspect legat de desfășurarea Promoției se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate în instanțele judecătorești competente din Republica Moldova.
-   Eventualele reclamații legate de derularea Promoției se pot trimite pe adresa Organizatorului. Reclamațile cu referire la rezultatele Promoţiei, acordarea premiului, pot fi expediate în termen de maxim 7 (șapte) zile calendaristice de la data expirării termenului, prevăzut pentru ridicarea premiului câştigat. După expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua în considerare nici o reclamație.
–   Orice alte reclamații legate de derularea Promoției, se vor înainta de către partea cointeresată în promovarea reclamației în termen de 7 (șapte) zile calendaristice de la momentul apariției situației de conflict ori litigiu. Termenul pentru răspuns la reclamație constituie 7 (șapte) zile calendaristice. Reclamațiile se vor expedia în formă scrisă la adresa juridică a destinatarului, ori cea de corespondență poștală, indicată în Regulament. Avizul de recepție a corespondenței, trimise la adresa juridică, în orice caz, prezumă primirea corespondenței de către destinătar.

  1.  Deciziile Organizatorului, cu privire la aspectele organizaţionale a Promoție, sunt finale și aplicabile tuturor Participanților.
  2.  Premiul neacordat, va rămâne în posesia Organizatorului, care va dispune liber de acestea în maniera pe care o va considera necesara sau potrivită intereselor sale.

12. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentative de fraudare a procedurii de derulare a Promoției, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implică organizarea și desfășurarea Promoției.

13. Temeiul legal

Prezenta procedură de derulare a Promoției este întocmită și va fi respectată în conformitate cu prevederile Codului Civil al Republicii Moldova și prevederile Codului Fiscal al Republicii Moldova.

14. Prin participarea la Promoție, participanții sunt de acord să respecte regulile și alte condiții stabilite de regulamentul Promoției. În cazul în care Organizatorul constată că un câștigător nu a îndeplinit și/sau nu a respectat condițiile stipulate de Regulament, el iși rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile și beneficiile ce revin câștigătorului, fără alte despăgubiri sau plăți

15. Organizatorul își rezervă dreptul de a interveni unilateral cu modificări la prezentul Regulament, dacă acestea se vor impune grație unor circumstanțe, care nu depind de voința Organizatorului.

16. Participarea la Eveniment exclude careva plăți și costuri de participare.

Prezentul Regulament poate fi accesat oricând pe site-ul Organizatorului. Orice aviz, anunț, informație despre Promoție, modificări, completări ale Regulamentului se vor plasa pe site-ul  https://www.dormeo.md/ , fără a fi necesar o publicare în sursele mass-media, însă Organizatorul, la alegerea sa, poate recurge și la publicări în sursele indicate.